Privacy Reglement Brandknights

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 22 maart 2022.

Via www.brandknights.nu worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermeldenmet welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van www.brandknights.nu laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

 • bedrijfsnaam;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • via het contactformulier geüploade bestanden;
 • merk;
 • betaal- en factuurgegevens;
 • via het contactformulier gestelde vragen;
 • IP-adres.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door marketingactiviteiten;
 • om onze administratie te voeren;
 • om contact met u op te nemen en/of een aanbod te doen via e-mail, telefoon of het contactformulier op onze website;
 • om u met uw toestemming aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief, waarbij elke nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid bevat;
 • om het verrichten van statistische analyses;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken, of zolang wij de gegevens wettelijk gezien moeten bewaren.

 • Gegevens die u ons toestuurt via het contactformulier bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag, verzoek of feedback volledig af te handelen.
 • Gegevens die wij van u ontvangen om onze diensten te leveren, bewaren wij zolang u klant bent en twee jaar daarna.
 • Uw inloggegevens voor uw account worden bewaard totdat u uw account verwijdert.
 • Uw betalingsgegevens worden bewaard totdat de dienst is afgerond en zeven jaar daarna, dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • U ontvangt onze nieuwsbrief totdat u zich afmeldt, dan worden uw gegevens van de abonneelijst verwijderd. Dit beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.

Vertrouwelijkheid en gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, of die wij verkrijgen via onze bezoekers, zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • ICT-dienstverleners;
 • officiële merkeninstanties, zoals het (internationale) merkenregister of het register van Gemeenschapsmodellen;
 • cookieleveranciers;
 • betaaldiensten;
 • drukkerijen;
 • SEO- en SEA leveranciers.

Indien deze derden persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken, zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de website bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat worden opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruiksvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

We gebruiken Google Analytics om de bezoekers van onze website te volgen en om te kijken hoe ze onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarmee hebben wij Google niet toegestaan om de door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij proberen om die informatie zoveel mogelijk te anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij gebruiken bijvoorbeeld netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen uw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op website van derden die mogelijk door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt ons vragen om uw gegevens naar een derde partij te sturen;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking;
 • u kunt verzoeken om beperking van de verwerking.

Deze verzoeken kunt u indienen via privacy@brandknights.nu. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.