Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BrandKnights B.V., gevestigd op de Frambozenweg 67, 2321 KA te Leiden (hierna te noemen “BrandKnights”). De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke op verzoek van opdrachtgevers door BrandKnights worden uitgevoerd.

 1. Algemeen

1.1 BrandKnights houdt zich onder meer bezig met de registratie van merk- en modelrechten, het onderzoek naar de beschikbaarheid van merken, handels- en domeinnamen, de bewaking van merken, alsmede het verstrekken van adviezen ten aanzien van deze alsmede overige intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, hierna gezamenlijk te noemen “Activiteiten”.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan BrandKnights worden verstrekt ter zake van de Activiteiten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Acceptatie van deze voorwaarden kan niet betwist worden op het moment een opdrachtgever redelijkerwijs van deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen, zoals door een bezoek aan de website www.brandknights.nu of ontvangst van een inhoudelijke email afkomstig van het emailadres [naam]@brandknights.nu.

2.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De bewuste niet geldige bepaling zal dan vervangen worden door een geldige bepaling die naar de strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling komt.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Uitvoering Activiteiten

3.1 BrandKnights zal de overeengekomen Activiteiten naar beste vermogen vervullen met alle haar ten dienste staande middelen en met inachtneming van de regels, die naar de maatstaven van goed opdrachtnemerschap, in de beroepsuitoefening gebruikelijk zijn.

3.2 In het bijzonder erkent opdrachtgever dat:
a. een opdracht tot onderzoek of bewaking beperkt is tot het onderzoeken van merken en/of modellen die in de betreffende merken- en/of modellenregisters zijn ingeschreven, en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt;
b. een opdracht tot onderzoek of bewaking van handels- en domeinnamen beperkt is tot onderzoeken van deze namen in de relevante registers, zoals door de desbetreffende autoriteiten bijgehouden en openbaar gemaakt;
c. het doen van mededelingen met betrekking tot vernieuwing van registraties dan wel andere handelingen ten behoeve van de instandhouding van de rechten onverplicht door BrandKnights worden gedaan en niet leiden tot enige verplichting tot het verrichten van handelingen ten behoeve van de instandhouding van het merk- en/of modelrecht, behoudens voor zover daartoe door de opdrachtgever schriftelijk opdracht is gegeven.

3.3 BrandKnights is bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever bij de uitvoering van de Activiteiten derden in te schakelen waarvan de kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.

 1. Verplichting opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle benodigde documenten, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van termijnen voor onder meer, doch niet uitsluitend, vernieuwing of andere handelingen voor instandhouding van het depot of de registratie.

4.2 De administratie van BrandKnights geldt als volledig bewijs van nakoming van deze verplichtingen door opdrachtgever. BrandKnights is nimmer gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk, model, handels- en/of domeinnaam.

 1. Vergoeding BrandKnights

5.1 De honorering van de door BrandKnights verrichte Activiteiten vindt plaats:

 1. Volgens tarieven (exclusief btw) voor kosten van haar bemoeiingen bij inschrijvingen en vernieuwingen van deze inschrijvingen en andere mutaties in merken- en modellenregisters, met inbegrip van de daarvoor verschuldigde taksen en eventuele kosten van derden. In deze tarieven zijn nimmer begrepen variërende kosten voor vertalingen, legalisaties, uittreksels, documentatie, tekeningen, clichés, foto’s en prints etc. Ook zijn in deze tarieven niet begrepen de kosten die na het indienen van aanvrage(n) kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening van de aanvrage(n), onderhandelingen met derden of andere kosten voortvloeiende uit extra werkzaamheden met betrekking tot ambtshalve bezwaren of opposities van derden tegen de aanvrage(n). BrandKnights zal deze kosten separaat aan de opdrachtgever doorbelasten; en/of
  b. Volgens een door BrandKnights vastgesteld uurtarief van €175,- exclusief btw voor de tijd besteed aan de overeengekomen werkzaamheden.

5.2 De door BrandKnights gehanteerde tarieven kunnen tussentijds worden herzien, waarbij in ieder geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Kostenbegrotingen door BrandKnights verstrekt aan opdrachtgever dragen te allen tijde een vrijblijvend en indicatief karakter.

 1. Facturatie & betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van BrandKnights.

6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is BrandKnights steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is BrandKnights gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan BrandKnights de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

 1. Beperking aansprakelijkheid

7.1 Omdat de werkzaamheden van BrandKnights een adviserend karakter hebben waarbij subjectieve beoordelingsaspecten een rol spelen, is BrandKnights niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze werkzaamheden voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
7.2 BrandKnights aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever. Indien BrandKnights, ondanks de in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen toch aansprakelijk zijn dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat van de dekking van de door BrandKnights gesloten verzekering, indien deze verzekering hierop van toepassing is.

7.3 Mocht BrandKnights onverminderd bovenstaande toch aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht die aanleiding gaf tot de schade. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,-
7.4 BrandKnights zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever;
b. fouten en/of gebreken in de door haar gebruikte zoekprogramma’s;
c. de keuze van het merk en/of de gekozen classificaties waarvoor een merkrecht wordt aangevraagd; of
d. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens BrandKnights, zal opdrachtgever BrandKnights hiervan vrijwaren.

7.5 BrandKnights is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Iedere aansprakelijkheid, die voortvloeit uit handelen of nalaten van door BrandKnights ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van BrandKnights, is beperkt tot de omvang van de op die derden rustende verplichtingen als rechtstreeks gevolg van louter de werkzaamheden die zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en BrandKnights.

7.6 Iedere vordering jegens BrandKnights vervalt één jaar vanaf de datum waarop werkzaamheden zijn verricht waarop de vordering betrekking heeft.

 1. Tussentijdse beëindiging

8.1 BrandKnights heeft het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de tussen BrandKnights en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de werkzaamheden die reeds verricht zijn, alsook van de kosten die gemaakt zijn veroorzaakt door eventueel verzuim van de opdrachtgever, indien:

 1. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan haar verplichting, die voor hem uit de met BrandKnights gesloten overeenkomst voortvloeit na daartoe door middel van een brief inhoudende een termijn waarbinnen alsnog dient te worden nagekomen, aan haar verplichtingen te voldoen;
  b. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, althans een besluit daartoe genomen wordt, de zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever wijzigt,
  c. de onderneming dan wel een derde surséance van betaling en/of faillissement van de onderneming heeft aangevraagd.
 1. Jurisprudentie & rechtskeuze

Op alle tussen BrandKnights en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Voor geschillen zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn.

© 2022 BrandKnights BV